________________________________________________

    

Fnix Teatret

Frederiksberg Alle 102

 
Sommerlyst 1847-1918
Frederiksberg Teater 1938-1957
Aveny Teatret 1957-1962
Hit House 1962-1967
Aveny Teatret 1969-1992
Doktor Dantes Aveny 1992-2001
Aveny-T 2001-2007
Camp X 2007-2009
NyAveny 2009-
 
________________________________________________
1929
 
 
1935
 
 
1922
 
 
1918
 
1920
 
 
1918
 
1924
 
1925
 
1926
 
 
1919
 
1938
 
1936
 
1929
1937
 
1929
 
 
1922
 
1933
Kaptajnen fra Köpenick
 
1938
 
 
1928
 
1935
 
1937
 
 
1934
 
1933
 
 
1923
 
1929
 
 
1930
 
1932
 
1936
 
1929
 
 
1928
 
 
1919
 
________________________________________________'